Regulamin sklepu

 1. UWAGI WSTĘPNE

  Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem dachstal.pl

  Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy dachstal.pl jest Dachstal. Paweł Lijewski w Lisim Ogonie, znajdującego się przy ulicy Szczecińska 12, kod pocztowy 86-065,  NIP: 558 101 21 82, REGON 091171788. Nr tel. do firmy: +48 506 082 431, adres poczty elektronicznej e-mail: [email protected]

   Niniejszy regulamin stanowiący integralną część Transakcji pomiędzy Klientem a Spółką zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).

  Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym dachstal.pl Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

  1. DEFINICJE

  Dla celów niniejszego regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:

  1.Strona – serwis internetowy dachstal.pl;

  2.Sklep Internetowy – prowadzony przez Firmę w oparciu o Stronę serwis sprzedaży on-line, w ramach którego Klienci mają możliwość nabywania Towarów;

  3.Towar– produkt, służący jako ilustracja i nie stanowiący wiążącej oferty sprzedaży oferowany Klientowi przez Firmę za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

  4.Klient – osoba fizyczna korzystająca ze Strony, w tym dokonująca Transakcji, lub osoba prawna względnie jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której dokonywana jest Transakcja;

  5.Zamówienie – oświadczenie Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez Firmę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na Stronie, wskazujące m.in. dane Klienta (a także ewentualne dane osoby działającej w imieniu Klienta) oraz Towar, który Klient zamierza nabyć od Firmy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

  6.Transakcja – umowa pomiędzy Klientem a Firmą, której przedmiotem jest zakup przez Klienta od Firmy Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzeniu jego wysłania przez Firmę;

  7.Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji;

  8.Serwis PAYNOW – mElements S.A. Spółką Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-850) przy ul. Prostej 18,
  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego pod numerem: 0000590484, NIP: 5223047892; numer REGON: 363203696, o
  kapitale zakładowym w wysokości 7 500 000 PLN, wpłaconym w całości, będąca krajową
  instytucją płatniczą wpisaną do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego dostawców usług
  płatniczych pod numerem IP47/2019;

  1. WYMOGI TECHNICZNE

  1.W celu dokonania Transakcji Klient powinien dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu (dla komputerów – przeglądarka internetowa w wersji aktualnej dla danego systemu operacyjnego; dla urządzeń przenośnych – aktualna wersja przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzenie) z minimalną rozdzielczością ekranu: 1280×720.

  2.Firma nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony na urządzeniu Klienta w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów określonych w niniejszej części.

  3.Klient korzystający ze Strony, zamierzający dokonać Transakcji poprzez założenie własnego konta na Stronie, powinien posiadać adres email.

  4.W systemie komputerowym Klienta korzystającego ze Strony mogą zostać zapisane (o ile Klient nie zablokuje powyższych funkcjonalności w swojej przeglądarce internetowej) pliki cookies, tj. informacje przekazywane przez serwer Strony na komputer Klienta, z zastrzeżeniem, że dla serwera Strony czytelne będą jedynie informacje pozostawione przez ten serwer oraz wtyczka ActiveX do obsługi informacji przekazywanych przez Stronę.

  5.Przesyłanie danych przez Klienta zabezpieczone jest protokołem SSL, co umożliwia przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniem Klienta a Stroną w sposób zaszyfrowany.

  6.W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na Stronie Klient powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.

  1. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ KLIENTA

  1.Celem korzystania ze Strony przez Klienta jest udzielenie mu informacji o ofercie Sklepu Internetowego dachstal.pl oraz umożliwienie złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji.

  2.Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze Strony, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Klient nie może przekazywać treści niezgodnych z prawem, a w szczególności:

  a.treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,

  b.treści zawierających informacje nieprawdziwe,

  c.treści zawierających informację niechcianą (tzw. spam),

  d.treści oraz/lub plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony.

  3.W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień, Firma może zablokować dostęp Klienta do Strony, zablokować konto Klienta, a także powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa. Ponadto Firma może domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta, a jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z niniejszym postanowieniem lub innych działań stanowiących naruszenie prawa.

  4.Firma nie ponosi również odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji.

  1. WARUNKI DOKONYWANIA TRANSAKCJI

  1.Klient może dokonać Transakcji, składając Zamówienie przy użyciu formularza dostępnego na Stronie, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

  2.Towar zamówiony w ramach Transakcji dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Firma prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego wyłącznie sprzedaż detaliczną.

  3.Sklep Internetowy oraz możliwość złożenia Zamówienia są co do zasady dostępne dla Klienta przez cały czas, tj. 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Strony Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na Stronie.

  4.Towary oferowane przez Firmę w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa.

  5.Dla potrzeb złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji Klient ma obowiązek założenie własnego konta na Stronie, które umożliwi kontakt i wysyłkę zamówionego Towaru, a także właściwe wystawienie prawem wymaganych dokumentów Transakcji (takich jak paragon lub faktura VAT).

  6.Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem Strony oraz adresu e-mail [email protected] Prawidłowo złożone Zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną, zawierającą numer identyfikacyjny. Zamówienia oraz komplet danych podanych przez Klienta przy składaniu Zamówienia (względnie dane pochodzące z konta Klienta), przekazane zostaną na podany przez Klienta adres email. W przypadku braku potwierdzenia Zamówienia w przeciągu  1 godziny Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym na adres email [email protected] lub pod nr telefonu +48 506 082 431 w celu wyjaśnienia sytuacji, z zastrzeżeniem ust. 7.

  7.Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi Zamówieniami lub wykonywaniem Transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 09:00-17:00.

  8.Klient składając Zamówienie szczegółowo określa cechy charakterystyczne zamawianego Towaru (gramaturę, ilość, smak) zgodnie z treścią formularza. Jednocześnie Firma informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego Towarów (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach przy wykorzystaniu urządzeń drukujących mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.

  9.W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści Zamówienia lub danych Klienta składającego Zamówienie, pracownik Sklepu Internetowego może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub emailem w celu wyjaśnienia wątpliwości. W sytuacji, w której Firma nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Firma może zaproponować Klientowi spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Klienta o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od Transakcji.

  10.Przed dokonaniem wysyłki Towaru objętego Zamówieniem, Klient ma prawo odstąpić od Transakcji lub dokonać modyfikacji Zamówienia, składając Firma oświadczenie woli w tym zakresie w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres email [email protected] przy czym oświadczenie takie wysłane poza dniami lub godzinami, o których mowa w ust. 7 powyżej, uważa się za złożone o godzinie 12.00 w najbliższym dniu spełniającym kryteria określone w ust. 7 (co ma znaczenie dla stwierdzenia, czy ww. oświadczenie Klienta zostało złożone przed dokonaniem wysyłki Towaru stanowiącego przedmiot Transakcji). Powyższe uprawnienie do odstąpienia od Transakcji jest niezależne od opisanego w części X poniżej uprawnienia do odstąpienia od Transakcji i zwrotu Towaru.

  11.Dostarczenie zamówionego Towaru następuje w terminie od 2 do 5 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia i dokonania Płatności w rozumieniu postanowień. W przypadku niemożności realizacji Transakcji we wskazanym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania Transakcji (który nie może być dłuższy niż 30 dni od daty złożenia Zamówienia), na adres email wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikami Sklepu Internetowego lub odstąpić od Transakcji na zasadach określonych w ust. 10 powyżej stosowanych odpowiednio.

  12.Sklep Internetowy może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany Towar po obniżonych cenach tytułem promocji, przeceny,  przy czym obniżone ceny wskazanych Towarów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów Towarów objętych obniżką ceny.

  13.Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki Towarów objętych Zamówieniem. Klient dokonujący płatności kartą (zgodnie z częścią VII ust. 1 pkt 1) otrzyma także pocztą elektroniczną potwierdzenie dokonania Transakcji kartą.

  14.Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi przez doręczyciela wybranego przez samego Klienta (spośród proponowanych przez Firmę opcji dostarczenia) na adres wskazany w Zamówieniu.

  1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

  1.W ramach wykonania Transakcji, Klient może dokonać Płatności w jednej z następujących form:

  a)płatność kartą (Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron, MasterCardElectronic) za pośrednictwem serwisu internetowego paynow.pl, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez Paynow.

  b)„płatność on-line” za pośrednictwem serwisu internetowego Paynow, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez Paynow.

  c)przelew zwykły na rachunek bankowy Firmy:

  Dachstal. Paweł Lijewski
  MBANK 55 1140 2017 0000 4402 0846 46552. Klient dokonujący płatności opisanej w ust. 1, tj. płatności kartą, płatności on-line oraz przelewu zwykłego powinien dokonać Płatności w terminie 2 dni od daty złożenia Zamówienia. W przypadku upływu terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Firma uprawniona jest do odstąpienia od Transakcji.

  3.W tytule dokonywanej Płatności należy podać numer Zamówienia otrzymany przez Klienta.

  4.Płatność uznaje się za dokonaną:

  a)po autoryzowaniu Płatności przez Paynow, w przypadku płatności kartą lub płatności on-line (ust. 1 pkt a i b niniejszej części);

  b)po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Firmy, w przypadku przelewu zwykłego (ust. 1 pkt c niniejszej części);

  5.Postanowienia szczegółowe dotyczące Płatności dokonywanych za pośrednictwem Paynow.

  a.płatności kartą (ust. 1 pkt a)

  Autoryzacja Płatności nastąpi, gdy użyta karta jest ważna, niezastrzeżona, zaś Klient posiada środki niezbędne do dokonania Płatności. Dokonując Płatności Klient powinien podjąć wszelkie środki uniemożliwiające osobom nieupoważnionym wykorzystanie jego karty. W szczególności Klient powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych opisanych w części 3.

   b.płatność on-line (ust. 1 pkt b)

  W przypadku dokonywania przelewu poprzez Paynow Klient zostaje automatycznie przekierowany na stronę właściwego banku, zaś płatność zostaje zabezpieczona zgodnie z systemem zabezpieczeń stosowanym przez ten bank.

  1. KOSZTY ORAZ SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

  1.Dostawa produktów do Klienta jest nieodpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

  2.Zamówione produkty wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz transportem własnym.

  1. Koszt dostawy nie zależy od wagi i wielkości paczki/ek.
  2. Może zdarzyć się sytuacja, że zamówienie ze względów logistycznych zostanie podzielone na dwie osobne przesyłki, o czym klient zostanie poinformowany drogą mailową. W takiej sytuacji klient nie ponosi dodatkowych kosztów za wysyłkę, niż te podane w zamówieniu.

  5.Opcja dostawy produktów w sobotę, niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy nie jest możliwa.

  1.  REKLAMACJE

  1.Firma ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji. 

  2.Klient powinien sprawdzić dostarczoną mu przesyłkę, czy nie zawiera widocznych na zewnątrz uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. W przypadku stwierdzenia jej mechanicznego uszkodzenia, Klient zobowiązany jest do spisania protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu firmie Dachstal. Paweł Lijewski

  3.Zgłoszenie reklamacji przez Klienta następuje pocztą na adres:

  Dachstal. Paweł Lijewski
  ul. Szczecińska 12, 86-065, Lisi Ogon

  (z dopiskiem: „REKLAMACJA”).

  4.Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności określić swoje żądanie związane z wadliwością Towaru.

  5.Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, nie zostaną uznane za obciążającą Firmę niezgodność Towaru z umową.

  6.Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału paragonu lub faktury VAT). 

  7.Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt Firmy (z uwzględnieniem dalszych zapisów niniejszego ustępu) na adres określony w ust. 3 powyżej. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi uzasadniające obciążenie Firmy kosztami dostarczenia Towaru ma miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja Klienta jest uzasadniona. W przeciwnym przypadku kosztami dostarczenia Towaru obciążony zostanie Klient. Firma rekomenduje Klientom dostarczanie reklamowanych Towarów za potwierdzeniem nadania. 

  8.Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Firma jest odpowiedzialna za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tejże chwili. Domniemywa się natomiast, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru. 

  9.Produkty gratisowe nie podlegają reklamacji.

  10.Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.

  11.Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.  O decyzji ws. reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub w formie wysłania wiadomości sms na nr podany w formularzu reklamacyjnym w zależności od wybranej opcji przez Klienta.

  12.Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, np. z powodu jego wyczerpania, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie produkty do wyboru.

  1. POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA DO UMOWY

  1.Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Transakcji stosowne, jednoznaczne oświadczenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

  1. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu formularza oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji (Formularz zwrotu), do pobrania w regulaminie. Sklep niezwłocznie prześle konsumentowi w formie e-maila potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

  3.Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres:

  Dachstal. Paweł Lijewski
  ul. Szczecińska 12, 86-065, Lisi Ogon

  4.Uprawnienia opisane w punkcie 9. nie dotyczą Klientów, którzy dokonali Transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

  5.Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym.

  6.Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu, a otwarcie których powoduje utratę ich wartości, lub które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu. Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę.

  1. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

  8.Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres Firmy opisany w ust. 1 powyżej.

  9.Wykonując prawo odstąpienia Klient powinien też wykazać fakt zawarcia

  Transakcji. Sugeruje się przesłanie Towaru oraz dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału paragonu lub faktury VAT) wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Transakcji.

  10.W przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Firmie obciążają Klienta.

  11.Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty złożenia Firmie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Firmie dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  12.Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1. W przypadku odstąpienia od umowy, sklep zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż standardowa usługa kurierska).

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1.Wszelkie Transakcje dokonywane są między Klientem a Firmą. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

  2.Z uwagi na problemy z identyfikacją przesyłek przychodzących Firma sugeruje, aby Klient, który zamierza nadesłać przesyłkę na koszt odbiorcy (w warunkach w których koszt przesyłki obciąża Firmę) uprzedził Firmę o przesłaniu tego rodzaju przesyłki (w korespondencji elektronicznej na adres email [email protected] lub pod nr. telefonu+48 506 082 431

  3.Zaleca się, by Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił Firmę telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

  4.Spory pomiędzy Klientem a Firmą, wynikające ze złożonego Zamówienia lub dokonanej Transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

  1. Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do: zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]). zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą (podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
  2. Uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z przedsiębiorcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (podstawa prawna: art. 39-42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (podstawa prawna: art. 45 ust.1 pkt. 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]).

  7.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

  8.Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.

  9.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej – konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient ma prawo odstąpienia od umowy

  10.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

  Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji („o zwrocie Towaru”)

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01/04/2021 r. 

Przewiń do góry